Informace k zápisům školní rok 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Zápis

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2022/2023

 

K přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 1.mateřské školy, Most, příspěvkové organizace je stanoven termín 2. 5. – 16. 5. 2022  (v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Děti jsou přijímány k datu 1.9.2022.

 TERMÍN ZÁPISU

Zápis do mateřské školy (dále jen MŠ) se koná  osobní přítomností dítěte a jeho zákonných zástupců ve dnech 3.5.2022 od 13,00 do 17,00 hodin  a 4.5. 2022 od 13,00 do 16,00 hodin.

 Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnutá dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, je stanoven jiný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání a to ve dnech 6.6.2022 od 13,00  do 17,00 hodin  nebo   7.6.2022 od  13,00   do 16,00 hodin.

Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то починаючи з 6. червня 2022 року по 7.липня 2022 року. Конкретні дати в окремих школах будуть своєчасно опубліковані на цьому порталі.

MÍSTO KONÁNÍ ZÁPISU

Zápis do MŠ Bělehradská se koná v budově MŠ na adrese: Bělehradská 532, 434 01 Most

Zápis do MŠ Husitská se koná v budově MŠ na adrese: Husitská 1683, 434 01 Most

Zápis do MŠ Pod Lajsníkem se koná v budově MŠ na adrese: Pod Lajsníkem 587, 434 01 Most

Zápis do MŠ U Cáchovny se koná v budově MŠ na adrese: U Cáchovny 2738, 434 01 Most

Zápis do MŠ Fr. Kmocha se koná v budově MŠ na adrese: Fr. Kmocha 1820/1, 434 01 Most

Zápis do MŠ Borovského se koná v budově MŠ na adrese: K. H. Borovského 1145, 434 01 Most

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŮŽETE

  • Osobně vyzvednout v MŠ.

Pro osobní účast u zápisu jsou vyhrazeny dny 3.5.2022 od 13,00 do 17,00 hodin a 4.5.2022 od 13,00 do 16,00 hodin.

Žádosti včetně veškerých příloh budou zpřístupněny před hlavními vchodovými dveřmi do MŠ nebo ve třídě MŠ určené k zápisu. 

  • Vyplnit elektronicky pomocí aplikace Zápisy Online (www. zapisyonline.cz)

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

MŠ U Cáchovny

MŠ Husitská

MŠ Pod Lajsníkem

MŠ Fr. Kmocha

MŠ Bělehradská

MŠ Borovského

Pro podání  Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou internetové stránky otevřeny ode dne

25.4.2022 od 6,00 hodin do dne 16.5.2022 do 23,59 hodin.

Žádost si po vyplnění vytisknete a ve dnech 3.5.2022  nebo 4.5.2022  donesete spolu s požadovanými dokumenty  do vybrané mateřské školy. Pokud se nebudete moci dostavit do mateřské školy v uvedených dnech, domluvte si co nejdříve náhradní termín s vedoucí příslušné mateřské školy.

K ZÁPISU SI PŘINESETE TYTO DOKUMENTY

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – Žádost  ke stažení zde  nebo k vyzvednutí v mateřské škole zde

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě  zastupovat (například doklad o svěření dítěte do péče)

  • Rodný list dítěte
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, kterým doložíte řádné očkování Vašeho dítěte, tiskopis ke stažení zde

Povinnost doložit očkování dítěte se netýká dětí, které od 1.9.2022 plní povinné předškolní vzdělávání.

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklady o povolení k trvalému pobytu (pokud nejste občan ČR)
  • Pokud bylo dítě  vyšetřeno ve školském poradenském zařízení (PPP a SPC), zákonný zástupce může donést kopii doporučení.

 Veškeré tyto dokumenty jsou nutné k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

 PRŮBĚH ZÁPISU

dne 25.4.2022 až  do  dne 16.5.2022

V tyto dny je možnost podat elektronicky Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou vyplníte pomocí aplikace Zápisy Online.

Ode dne  25.4. 2022 od 6,00 hodin do dne 3.5.2022 do 12,00 hodin je možné si zároveň s podáním elektronické Žádosti rezervovat den a čas pro osobní přítomnost k zápisu v mateřské škole .

dne 3.5.2022 od 13,00 do 17,00 hodin a

dne 4.5.2022 od 13,00 do 16,00 hodin

Osobní přítomnost dítěte a zákonných zástupců u zápisu ve vybrané  mateřské škole.

dne 17.5.2022

Do dne 17.5.2022 je nutné doručit do mateřské školy Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte.

dne 30.5.2022

Osobní předání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání od 1.9.2022 mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let věku.

 

Počet volných míst:

Pro školní rok 2022/2023 je celkem k dispozici 166  volných míst.

 DALŠÍ INFORMACE

  • K zápisu můžete přijít s Vaším dítětem bez Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i bez vyplnění žádosti v aplikaci Zápisy Online. Veškeré potřebné dokumenty od nás obdržíte a elektronický zápis provedeme za Vás.
  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Tuto žádost naleznete ke stažení zde

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do MŠ Bělehradská

do MŠ Pod Lajsníkem

do MŠ U Cáchovny

do MŠ Fr. Kmocha

do MŠ K.H.Borovského

 

1.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let věku *

2.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 4 let věku *

3.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 3 let věku *

4.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou  oblast  mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let věku *

5.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou  oblast  mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 4 let věku *

6.

Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou  oblast  mateřské školy (obvod č.1), které do 31.8.2022 dosáhnou 3 let věku *

*Upřednostnění se týká  dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Dále děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje mateřskou školu a děti umístěné v dětském domově.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

do MŠ Husitská

1.

Děti, které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let věku a mají doporučení školského poradenského zařízení, ve kterém je dítěti navrženo zařazení do školy zřízené pro žáky (děti)  podle § 16 odst. 9 ŠZ *

2.

Děti, které do 31.8.2022 dosáhnou 4 let věku a mají  doporučení školského poradenského zařízení, ve kterém je dítěti navrženo zařazení do školy zřízené pro žáky (děti)  podle § 16 odst. 9 ŠZ  *

3.

Děti, které do 31.8.2022 dosáhnou 3 let věku a mají doporučení školského poradenského zařízení, ve kterém je dítěti navrženo zařazení do školy zřízené pro žáky (děti)  podle § 16 odst. 9 ŠZ  *

*Upřednostnění se týká  dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Dále děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje mateřskou školu a děti umístěné v dětském domově.

Přítomnost dětí u zápisu do MŠ Husitská není nutná.  

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno dne 30.5.2022 zveřejněním seznamu přijatých dětí.  Seznam přijatých dětí  (děti nebudou uvedeny pod svým jménem, ale pod přiděleným registračním číslem)  bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a vyvěšen na hlavním vchodu  budovy  MŠ nejméně po dobu 15ti dnů.  Zákonný zástupce si může v mateřské škole vyzvednout písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte osobně dne 30.5.2022 od 6,00 hodin do 16,00 hodin, automaticky se však toto rozhodnutí zákonným zástupcům nedoručuje. Jiný termín předání Rozhodnutí lze domluvit osobně s vedoucí mateřské školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy  budou vydávána zákonnému zástupci  osobně v písemné podobě dne  30.5.2022 od 6,00 hodin do 16,00 hodin v mateřské škole.  Jiný termín předání Rozhodnutí lze domluvit s vedoucí mateřské školy.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal.

 

Už se na vás moc těšíme, kolektiv 1.mateřské školy, Most            

                                              

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

 Najdete nás ZDE

Těšíme se na vaše děti


Upozornění pro rodiče

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Upozornění pro rodiče!

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací